Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV for kropp, sinn og sjel

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

LifeStyleMini

Løftet om fred

Guds fred

Det du trenger, er fred. Du trenger tilgivelse, fred og kjærlighet i sinnet. Dette er ikke noe du kan kjøpe for penger eller komme til å eie ved hjelp av dine åndsevner. Du kan ikke oppnå det ved visdom, heller ikkeved egne anstrengelser. Men Gud tilbyr deg det somen gave, ”uten penger, uten betaling” (Jesaja 55,1).Gaven er din hvis du bare rekker hånden ut og griperden. Herren sier: ”Om deres synder er som purpur, skalde bli hvite som snø” (Jesaja 1,18). ”Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere” (Esekiel36,26).

 

Når du har bekjent dine synder og avstått fra dem i ditt hjerte, og når du har besluttet å overgi deg til Gud,kan du gå til ham og be ham om å ta bort dine synder og gi deg et nytt hjerte. Tro da at han gjør dette fordi han har lovt det. Jesus lærte oss dette mens han var på jorden. Vi må tro at vi får den gave Gud lover oss, og så er den vår. Frelseren helbredet folket fra deres sykdommer når de trodde på hans makt. Han hjalp dem i de ting som de kunne se, slik at de fikk tillit til ham i de ting de ikke kunne se. Han ledet dem til å tro på hans makt til å forlate synder. Dette gav han tydelig uttrykk for da han helbredet den lamme mannen: ”For at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder” – og nå vender han seg til den lamme: ”Stå opp, ta båren og gå hjem!” (Evangeliet etter Matteus9,6). Evangelisten Johannes sier også, når han taler om Kristi undergjerninger: ”Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn” (Evangeliet etter Johannes 20, 31).

 

Ta imot gaven

Av den enkle bibelske beretning om hvordan Jesus helbredet de syke, kan vi lære noe om hvordan vi skal tro på ham for å få tilgivelse for våre synder. La oss tenke på skildringen av den lamme mannen ved Betesda. Den syke var hjelpeløs og hadde ikke vært i stand til å bruke sine lemmer på 38 år. Men Jesus sa til ham: ”Stå opp, ta båren din og gå!” Mannen kunne ha sagt: ”Herre, dersom du vil gjøre meg frisk, så vil jeg lyde ditt ord.” Men nei, han trodde på Jesu ord, trodde at han var blitt frisk, og gjorde som han sa. Han hadde vilje til å gå, og han gikk. På Kristi ord gikk han, og Gud gav styrke. Han var blitt frisk.

 

På lignende måte er du en synder. Du kan ikke sone dine tidligere feilgrep, ikke forandre ditt hjerte og gjøre deg selv hellig. Men Gud lover å gjøre alt dette for deg ved Kristus, og dette løftet tror du på. Du bekjenner dine synder og overgir deg til Gud. Du har vilje til å tjene ham. Like sikkert som du gjør dette, vil Gud oppfylle sitt ord på deg. Dersom du tror løftet, tror at du er tilgitt og renset, gjør Gud det til et faktum! Du blir reist opp, på samme måte som Kristus gav den lamme styrke til å gå da han trodde at han var helbredet. Det er slik når du tror det.

 

Vent ikke til du har en følelse av at du er helbredet, men si: ”Jeg tror det. Det er slik, ikke fordi jeg føler det, men fordi Gud har gitt løftet.” Jesus sier: ”Alt det dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det” (Evangeliet etter Markus 11,24). Det er knyttet en betingelse til dette løftet, nemlig at vi beretter Guds vilje. Men hans vilje er å rense oss fra synd,gjøre oss til Guds barn og sette oss i stand til å leve et hellig liv. Derfor kan vi be om disse velsignelser, tro at vi får dem, og takke Gud fordi vi har fått dem. Vi har den forrett å kunne gå til Jesus, bli renset og stå overfor loven uten å skamme oss eller føle samvittighetsnag.”Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus” (Romerbrevet 8,1-2).

 

Fra den stund av er du ikke din egen herre. Du er dyrt kjøpt. ”Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene; det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte”(1 Peter Brev 1,18-19). Ved den enkle handling å tro på Gud har du fått et nytt liv ved Den Hellige Ånd. Du er som et barn født i Guds familie. Han elsker degsom han elsker sin Sønn.

 

Kom som du er

Når du har overgitt deg til Jesus, må du ikke trekke deg tilbake. Gå ikke bort fra ham, men si hver dag: ”Jeg hører Kristus til. Jeg har overgitt meg til ham.” Be ham om å gi deg sin Ånd og bevare deg i sin nåde. Når du overgir deg til Gud og tror på ham, blir du hans barn. Du skal også leve i ham. Apostelen sier: ”Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre; så må dere også leve i ham” (Kolosserbrevet 2,6-7). Det virker som om noen mener at de må ha en prøvetid, at de må bevise overfor Herren at de er omvendt før de kan gjøre krav på hans velsignelse. Men de kan kreve Guds velsignelse allerede nå. De trenger hans nåde, Kristi Ånd, til hjelp i sine svakheter. Ellers kan de ikke stå seg mot det onde. Jesus gleder seg over at vi kommer til ham akkurat slik vi er– syndige, hjelpeløse, avhengige. Vi kan komme med all vår svakhet, vår dårskap, vår syndighet og falle ned for hans føtter i anger. Det er en del av hans herlighet å omslutte oss med sin kjærlighets armer, forbinde våre sår og rense oss for all urett.

 

Her er det mange som går vill. De tror ikke at Jesus tilgir hver enkelt som individ. De tar ikke Gud på hans ord. Alle som oppfyller betingelsene, har rett tilå vite med seg selv at de uforskyldt har fått tilgivelse for hver eneste synd. Kvitt deg med mistanken om at Guds løfter ikke gjelder deg. De gjelder alle angrende syndere. Ved Kristus er det sørget for styrke og nåde, som tjenende engler vil gi til alle som tror. Ingen er så syndige at de ikke kan finne styrke, renhet og rettferdighet i Jesus, som døde for dem. Han venter på å kunne fjerne de klær som er merket og tilsølt av synd, og kle dem i rettferdighetens hvite kjortel. Han byr dem leve og ikke dø.

 

Se opp, du som tviler og skjelver, for Kristus leverfor å gå i forbønn for oss. Takk Gud fordi han gav sin kjære Sønn, og be ham om at hans død ikke må være forgjeves for deg. Ånden innbyr deg i dag. Kom til Jesus med hele ditt hjerte, så kan du ta imot hans velsignelse.

 

Når du leser løftene, så husk på at de er uttrykk for en uendelig kjærlighet og barmhjertighet. Den evige kjærlighets hjerte blir dratt til synderen med en medfølelse som er uten grenser. ”I ham har vi forløsningensom ble vunnet ved hans blod, tilgivelse for syndene”(Efeserbrevet 1,7). Ja, tro bare at Gud er din hjelper. Han ønsker å gjenopprette sitt bilde i mennesket. Når du kommer til ham med bekjennelse og anger, vil han komme nær til deg med miskunnhet og tilgivelse.

 

Kilde: GLOWonline.org. Brukt med tillatelse

 

LifeStyleTV sender relevante, meningsfylte og livsforvandlende programmer 24x7 til Skandinavia. Våre livsstilsfokuserte og bibelbaserte programmer er laget for å motivere til en mer aktiv og sunn livssti, hvor livet sees på som en helhet; fysisk, mentalt og åndelig.


Fälg oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "no"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vil du hjelpe ved å gi en donasjon?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Fradragsberettiget donasjon

  • Internasjonalt: Banktransaksjon


  • Vil du støtte månedlig?

  • LifeStyleTV trospartner

  ©2021 LifeStyleTV