Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Ingen Säker Nivå För Alkoholkonsumtion

 

Ännu en Övertygande Och Robust Bekräftelse

 

Myt: ett glas vin om dagen är bra för ditt hjärta. Denna vanlIga myt tas upp till förnyad graskning i  en ny studie .

 

Hjärt specialisten Peter Landless och sociologi professorn Duane Mcbride förklarar forskningen. En viktig artikel om alkoholanvändning publicerades den 23 augusti 2018 i The Lancet, som är en ansedd brittisk vetenskaplig tidskrift.

Artikeln presenterar en del nya analyser av 694 datakällor som samlats in under en 26-årsperiod från 195 platser runt om i världen.

 

Detta är den första globala dataanalysen som vi har sett om alkoholanvändning. Metodiken är stark och forskarna förbättrade den analys som andra forskare har gjort genom att använda originaldata. Slutsatserna är banbrytande och bör vara definitiva för världshälsan.

 

Bland de viktigaste slutsatserna är att:

 

-Alkohol är en viktig faktor i den globala dödligheten och sjukdomsbördan och den högsta riskfaktorn för personer i åldrarna 19–45 år.
-Dödlighet av alla orsaker var förknippad med någon form av alkoholanvändning.
-Risken för många typer av cancer ökade vid den lägsta nivån av alkoholanvändning.
-Forskarna bekräftade att det inte finns någon säker nivå för alkoholanvändning.
-Den nivå av alkoholintag som mest minskar risken för dödlighet är nollintag.
-Hälsofördelarna för hjärtat av ett lågt alkoholintag är långt mindre än de ökade cancerriskerna och många andra risker för hjärtskador.
-Resultaten tyder på att alkoholpolitiken kan behöva ses över i hela världen för att åter fokusera på ansträngningar att sänka människornas konsumtionsnivå. Detta har stora konsekvenser för politik och folkhälso- strategier, som måste ändras trots de särintressen som den massivt lönsamma och inflytelserika alkoholindustrin har.

 

Studien bekräftar adventisternas hälsobudskap som i mer än 150 år har gjort mycket för att förbättra människors livskvalitet och livslängd. Antalet röster i den vetenskapligalitteraturen som väcker frågor och manar till försiktighet när det gäller den utbredda uppfattningen att måttlig alkoholkonsumtion
gynnar hälsan har fått en stark trovärdighet.

 

Även om många avhandlingar och studier stöder alkoholens hjärtskyddande effekt vid måttligt drickande, är denna hypotes ingalunda definitiv. Marchand och hans medförfattare understryker de många problemen med studier av alkoholanvändning, bl a risk för missbruk och beroende, metodfrågor som rör uppskattning av alkoholintag, konsumtionsnivå och varaktighet under hela livet, samt att studiedeltagarna inte varit representativa för att komma fram till en viss slutsats.
Det finns också stor osäkerhet när det gäller mångfalden bland personer som inte dricker, som representerar en mycket heterogen grupp, vilket ökar osäkerheten, och man behöver studera olikheterna i denna grupp. Analysen av globala data som nu publicerats i The Lancet bekräftar begränsningarna i bevisen för en gynnsam effekt av måttlig alkoholkonsumtion och drar slutsatsen att bevisen för de skadliga effekterna av alkohol utan tvekan är starkare än bevisen för positiva effekter.

 

Sammanfattning:
-Alkohol är en mycket vanlig handelsvara.
-Alkohol är världens tredje största riskfaktor för sjukdomar.
-Alkoholkonsumtionen lägger en börda på familjer, inklusive ett starkt samband med våld i hemmet.
-Alkoholanvändning kan vara beroendeframkallande.
-Alkoholkonsumtionen ger höga kostnader för samhället i form av ökad kriminalitet och våld.
-Måttligt alkoholintag anses ha en hjärtskyddande effekt, men de påstådda hälsofördelarna av måttlig alkoholkonsumtion tar inte hänsyn till ålder, skillnader i etnicitet och kön.
-Eventuella hjärtfördelar uppvägs av ökad cancerrisk samt specifika typer av kardiovaskulära risker som stroke.
-De mest sårbara för alkoholkonsumtionens konsekvenser är människor i åldrarna 19 – 45 år. Därför är det mycket viktigt att informera ungdomar och unga vuxna.
-Måttligt alkoholintag är förknippat med många dokumenterade effekter, som dålig hälsa, inklusive negativa effekter på beteendet och den andliga hälsan.
-Alkohol är cancerframkallande, och det finns ingen säker nivå av alkoholintag som kan undvika denna fruktade hälsokomplikation.

-Det är nu vetenskapligt belagt att den enda säkra intagsnivån är noll.

 

Med tanke på alkoholens stora hälsorisker så finns det ingen vetenskaplig grund för att främja dess användning för hjärthälsans skull. Särskilt när det finns beprövade och säkra sätt att förebygga hjärtsjukdomar, och för rehabilitering, inklusive motion, hälsosam kost och väl beprövade läkemedel när det behövs.

 

Vissa livsstilsval och åtgärder erbjuder skydd mot de problem som alkohol oundvikligen medför: Välgrundade val, vila, nyttig mat, frisk luft, solsken, rent vatten (invärtes och utvärtes), tillit till Gud, socialt stöd, en rejäl dos av optimism och naturligtvis nykterhet. Per definition uppmuntrar måttlighet oss till att klokt använda det som är nyttigt och gott, och att helt avstå från allt skadligt.

 

Bör människor som inte dricker alkohol börja göra det? Absolut inte, enligt de bästa vetenskapliga bevisen! Bör de som för närvarande dricker alkohol sluta? Entydigt ja, enligt samma vetenskapliga bevis!

 

 

Text Peter N. Landless och Duane C. McBride

 

Referenser: 1. Marchand, A., Demers, A., Durand, P., Simard, M. (2003). The moderating effect of alcohol intake on the relationship between work strains and psychological distress. Journal of Studies on Alcohol 64 (3): 419–27.

Källa: Adventist Review/Adventist World.Sammanfattning 2. Fekjaer, H.O. (2013). Alcohol – a universal preventive agent? A critical analysis. Addiction 108 (12): 2051–7.

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2022 LifeStyleTV